Byens hus: Idræts- og kulturcenter i Skibby

I efteråret 2017 startede arbejdet med en helhedsplan for Skibby. Man skulle se på, hvordan de kommunale bygninger udnyttedes bedst. Kunne man samle aktiviteter i eksisterende bygninger, eller skulle man bygge nyt?
Projektets styregruppe valgte i samarbejde med arkitektfirmaet Keingart at foreslå at bygge nyt. Styregruppen består af repræsentanter for lokale foreninger, erhverv og politikere (se medlemmerne her)

Helhedsplanens fokus er, at skabe synergi mellem funktioner og mennesker, og danne grundlag for fremtidig udvikling af Skibby. Målet er, at der som minimum i fremtiden skal være plads til samme aktivitetsniveau som i dag – og gerne mere.

Ambitionen er at skabe et stærkt fællesskab for alle i Skibby. Et fællesskab der går på tværs af generationer og aktivitetspræferencer. Et hus der altid er levende og imødekommende. Et varetegn for Skibby. Vi kalder det “Byens Hus

Tanken er, at så mange funktioner som muligt samles under et tag i et fælles “Byens Hus”, der kan være et varetegn for Skibby og lokalområdet og som kan samle alle generationer. Det nye hus indrettes med fleksible rum, der kan bruges som mødelokaler, bevægelsesrum og til kreative aktiviteter. Der laves et nyt bibliotek, og der indrettes rum til klubaktivitet for både ældre, voksne, unge og børn.

Byens Hus kobler sig på Marbækhallen for enden af Fjordlandsskolen. I midten skabes en unik og karakteristisk bygning der fungerer som hængsel mellem den eksisterende hal og to nye haller.

I centrum af bygningen ligger alle fælles funktioner som cafe, klub, undervisning, værksteder, bibliotek, samlingssale osv. Den centrale bygning kobler sig til Marbækhallen ligesom den rækker ud til to mulige nye haller. Mod øst en idræts-, kultur-, samlings-, og foredragssal og mod vest en svømmehal.

Alle bygninger bindes sammen på niveau -1 der har direkte adgang og udsigt til fodboldbanerne. Niveau 0 har direkte adgang til skolegården og ankomstpladsen. Bygningen trækker sig på niveau 0 væk fra Marbækhallen for at lade aktivitetsløjpen passere forbi.

Huset kan opføres i selvstændige etaper (se her) med den centrale fællesskabs dannende bygning som første trin. Herefter kan idræt/bold/kulturhal eller svømmehal kobles på når finansieringen er på plads.

Der skabes en stiforbindelse, som dels forbinder Byens Hus med den nye daginstitution og dels den nordlige del af Skibby over bymidten.

Oprindeligt har projektet været finansieret af midler fra Frederikssund Kommune, men da den kommunale pengekasse er tom, er der ikke flere penge at hente der.

Styregruppen har imidlertid i samarbejde med Skibby Aktive valgt ikke at stoppe processen, og uddybende projektmateriale m.m. er indtil videre blevet betalt af private midler fra nogle af gruppens medlemmer.

Det er styregruppens håb, at vi via private donationer kan finde yderligere midler til at arbejde videre med projektet, således at vi kan få udarbejdet det projektmateriale som er nødvendigt for at kunne søge fonde og kommune om midler til projektet.

Styregruppen har også bedt byrådet om at medtage et beløb på næste års budget til den videre projektudvikling.

Der er udgivet en lille folder om projektet, og man kan se hele Keingarts oplæg her.

Baggrund:
Frederikssund Kommune nedsatte sidste år en styregruppe, det skulle kigge på alle de kommunale bygninger i Skibby by. Formålet var at skabe de bedst mulige rammer for tilbud og aktiviteter i samarbejde med borgerne i området.

Styregruppen består af repræsentanter for lokale foreninger, erhverv og politikere (se medlemmerne her). I samarbejde med arkitektfirmaet Keingart blev der efter interviewrunder med lokale borgere udarbejdet 3 forslag til, hvordan opgaven kunne løses (se her).

Disse 3 forslag blev sammen med styregruppens og Keingarts anbefalinger sendt til økonomiudvalget, der tog materialet og anbefalinger til efterretning, men da den kommunale pengekasse er tom, blev projektet stoppet indtil videre.

Vi synes imidlertid i styregruppen, at det er vigtigt, at 
komme videre med arbejdet, hvorfor vi besluttede at fortsætte på egen hånd uden den kommunale støtte, for i første omgang at få udarbejdet et skitseprojekt ved Marbækhallen, hvor vi ønsker at samle så mange funktioner som muligt (Fyrtårnsmodellen). Det er væsentligt, at der skabes et fælles kraftcenter baseret på fællesskab og sammenhold på tværs af aktiviteter og aldre. Ønsket er et anlæg, der skaber synergi og bliver en attraktion for Skibby. Med sådan et anlæg vurderer vi, at Skibby og omegn er bedst muligt rustet til fremtiden.

Der skal være: bibliotek, fritidscenter, ældrecenter, idrætshal, fodboldbaner, svømmehal etc.

Udbygningen skal ske etapevist, så man kunne f.eks. begynde med at bygge et hus, der kan rumme alle aktiviteterne fra Nyvej (fritidscenter, ældrecenter, bibliotek etc.). Midlerne til dette kunne passende komme fra salget af centret på Nyvej.

Herefter kunne man bygge en ny idrætshal og anlægge fodboldbaner. Midlerne til dette kunne passende komme fra salget af arealerne ved Skibbyhallen.

På sigt kunne bygges en svømmehal og måske en skøjtehal.

Man kan forbinde dette anlæg med resten af byen med en sti fra skolen, forbi den nye kirkegård og gadekæret, igennem præstegårdshaven op til Krosvinget.

I første omgang skal vi have udarbejdet et skitseprojekt, og det koster penge. Den kommunale kasse er lukket, så vi starter med selv at lægge ud, men vil hurtigt starte en indsamling blandt borgere og virksomheder i Skibby – så når I ser dette, så vær positiv og spyt lidt penge i kassen.

Det er et projekt, der virkeligt vil sætte Skibby og omegn på landkortet og gøre det ekstra attraktivt at bo her!